È«¹ú·þÎñÈÈÏߣº+86-13815593871
×îй«¸æ£º
³ÏÐÅΪ±¾£¬Êг¡Ôڱ䣬³ÏÐÅÓÀÔ¶²»±ä...
¹¤³Ì°¸Àý
cases
¹ØÓÚÎÒÃÇ
¶«Ì¨Êлª•ÃçľÓÐÏÞ¹«Ë?/div>

¶«Ì¨Êлª•ÃçľÓÐÏÞ¹«Ë¾×øÂäÓÚ½­ËÕÊ¡¶«Ì¨ÊÐнÖÕò£¬ÃçľÖÖÀà·±¶à£¬Èç´óҶŮÕê¡¢ÒøÐÓÊ÷¡¢×ÏÞ±Ê÷£¬´óÒ¶»ÆÑˮɼ¡¢´¹Áø¡¢°×À¯¡¢ºÏ»¶µÈ£¬È«¹ú¸÷µØÊÊÒ˱±·½ÆøºòµÈ×ÔÈ»Ìõ¼þµÄ¸÷ÖÖ¹æ¸ñÓÅÖÊÃçľ»¨»ÜÆ·ÖÖ¼°¾°¹Û²ÄÁÏ£¬ÔÚ´ËÐγÉһվʽ¹ºÎÊг¡ÒÔÆ·ÖÖ£¨¹æ¸ñ£©È«¡¢ÖÊÁ¿ºÃ¡¢¼Û¸ñºÏÀíµÄÌص㣬·½±ã¹ã´óÔ°ÁÖÂÌ»¯²É¹º¼°Éè¼Æµ¥Î»£¬Êг¡Òѵõ½ÁËÔ°ÁÖÂÌ»¯Ê©¹¤ÓÃÃ絥λµÄÈÏ¿É....

Ãçľ¹æ¸ñ
Specification
Æ·ÖÖ ¹æ¸ñ µ¥Î» ²Î¿¼¼Û Æ·ÖÖ ¹æ¸ñ µ¥Î» ²Î¿¼¼Û
´óҶŮÕê 2¹«·Ö ¿Ã 2.5Ôª ÒøÐÓ 8¹«·Ö ¿Ã 90Ôª
2¹«·Ö ¿Ã 3Ôª 9¹«·Ö ¿Ã 100Ôª
3¹«·Ö ¿Ã 5Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 120Ôª
3¹«·Ö ¿Ã 5.5Ôª 11¹«·Ö ¿Ã 140Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 10Ôª 12¹«·Ö ¿Ã 160Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 12Ôª 13¹«·Ö ¿Ã 180Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 25Ôª 14¹«·Ö ¿Ã 250Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 28Ôª
15¹«·Ö ¿Ã 350Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 42Ôª
16¹«·Ö ¿Ã 450Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 44Ôª 17¹«·Ö ¿Ã 500Ôª
7¹«·Ö ¿Ã 90Ôª 18¹«·Ö ¿Ã 550Ôª
7¹«·Ö ¿Ã 95Ôª 19¹«·Ö ¿Ã 650Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 125Ôª 20¹«·Ö ¿Ã 800Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 130Ôª
22¹«·Ö ¿Ã 2000Ôª
9¹«·Ö ¿Ã 160Ôª
25¹«·Ö ¿Ã 2500Ôª
9¹«·Ö ¿Ã 170Ôª ×ÏÞ± 2¹«·Ö ¿Ã 4Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 230Ôª
2.5¹«·Ö ¿Ã 5Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 250Ôª
3¹«·Ö ¿Ã 8Ôª
11¹«·Ö ¿Ã 300Ôª
3.5¹«·Ö ¿Ã 15Ôª
11¹«·Ö ¿Ã 320Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 20Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 430Ôª
4.5¹«·Ö ¿Ã 28Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 450Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 35Ôª
13¹«·Ö ¿Ã 680Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 65Ôª
13¹«·Ö ¿Ã 700Ôª
7¹«·Ö ¿Ã 100Ôª
14¹«·Ö ¿Ã 780Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 180Ôª
14¹«·Ö ¿Ã 800Ôª ºìÒ¶Àî 3¹«·Ö ¿Ã 20Ôª
15¹«·Ö ¿Ã 1050Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 50Ôª
15¹«·Ö ¿Ã 1100Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 70Ôª
16¹«·Ö ¿Ã 1300Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 100Ôª
16¹«·Ö ¿Ã 1400Ôª ´¹Áø 3¹«·Ö ¿Ã 5Ôª
ľÉÀ 2¹«·Ö ¿Ã 3Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 10Ôª
2¹«·Ö ¿Ã 3.5Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 15Ôª
3¹«·Ö ¿Ã 6Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 25Ôª
3¹«·Ö ¿Ã 7Ôª
7¹«·Ö ¿Ã 50Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 10Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 60Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 11Ôª
9¹«·Ö ¿Ã 80Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 16Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 100Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 18Ôª èïÊ÷ 2¹«·Ö ¿Ã 4Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 25Ôª
3¹«·Ö ¿Ã 8Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 28Ôª
4¹«·Ö ¿Ã 15Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 75Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 20Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 80Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 30Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 140Ôª
7¹«·Ö ¿Ã 60Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 150Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 110Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 180Ôª
9¹«·Ö ¿Ã 180Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 200Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 250Ôª
15¹«·Ö ¿Ã 350Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 500Ôª
18¹«·Ö ¿Ã 500Ôª èÁèË 4¹«·Ö ¿Ã 40Ôª
20¹«·Ö ¿Ã 800Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 80Ôª
25¹«·Ö ¿Ã 1100Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 140Ôª
ºÏ»¶ 5¹«·Ö ¿Ã 30Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 260Ôª
5¹«·Ö ¿Ã 35Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 450Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 50Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 650Ôª
6¹«·Ö ¿Ã 60Ôª ´óÒ¶»ÆÑî 30¹«·Ö ¿Ã 3Ôª
7¹«·Ö ¿Ã 80Ôª
50¹«·Ö ¿Ã 6Ôª
7¹«·Ö ¿Ã 85Ôª
80¹«·Ö ¿Ã 20Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 140Ôª
100¹«·Ö ¿Ã 25Ôª
8¹«·Ö ¿Ã 160Ôª
120¹«·Ö ¿Ã 60Ôª
9¹«·Ö ¿Ã 200Ôª ×Øéµ 1Ã× ¿Ã 20Ôª
9¹«·Ö ¿Ã 220Ôª
1.5Ã× ¿Ã 50Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 350Ôª
2.0Ã× ¿Ã 100Ôª
10¹«·Ö ¿Ã 380Ôª
2.5Ã× ¿Ã 150Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 550Ôª
3.0Ã× ¿Ã 200Ôª
12¹«·Ö ¿Ã 600Ôª